Projekt „Mój rozwój- moja przyszłość”

b_300_300_16777215_00_images_banners_logo99.png

Projekt  „Mój rozwój- moja przyszłość” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie ogólne RPO WM w 7 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego tj. ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, LO Tuchów. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Działania projektowe zostały zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Planuje się następujące formy wsparcia:

  1. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatycznych
  2. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii;
  3. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów
  4. nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły w tym m.in.: przedsiębiorcami w celu realizacji programów edukacyjnych- wizyty zawodowznawcze;
  5. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą- wyjazdy edukacyjne
  6. naukę programowania
  7. staże zawodowe

Wsparcie zostanie również skierowane do nauczycieli w celu rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych obejmuje w szczególności:

  1. a) studia podyplomowe
  2. b) programy wspomagania w zakresie TIK i pracy metodą eksperymentu.