PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

 

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

 WARUNKI PRZYJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 8

Drogi kandydacie/kandydatko!

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Posiada dobrze wyposażone pracownie: sprzedaży, gastronomiczną, informatyczną i ekonomiczno-informatyczną, a także bibliotekę, halę sportową i boisko.

Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących (Technikum, Szkoła Branżowa), kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych (Technikum), a ponadto realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifikacji i bezpłatnych uprawnień. Są to kursy: prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, spawania MIG, MAG, TIK, tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających numerycznie CNC, diagnosty samochodowego, kelnerski, barmański, kasy fiskalnej i inne. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Zakładami Mechanicznymi oraz Fabryką Silników Elektrycznych ATB Tamel S.A.
w Tarnowie, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną praktykę zawodową oraz ewentualne miejsce zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy też płatne praktyki wakacyjne u lokalnych przedsiębiorców, zajęcia dydaktyczne w laboratoriach PWSZ w Tarnowie, wizyty zawodoznawcze, zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki, naukę programowania.

Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ nasi uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z Unity Line w Szczecinie i daje uczniom możliwość odbycia stażu na promach pływających do Szwecji.

Posiadamy również pracownię multimedialną umożliwiającą udział w  innowacyjnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez wykładowców wyższych uczelni.

Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, a w razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.

Proponujemy Ci, w zależności od tego co lubisz i czym chciałbyś się zajmować w przyszłości, kształcenie w następujących kierunkach:

 

Hits: 3358

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

 na rok szkolny 2020/2021

 

Rozdział I.

Podstawa prawna

1. Dyrektor szkoły w sprawach dotyczących przyjmowania uczniów do Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie działa na podstawie:

1) Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019 poz. 1737);

2) Zarządzenia Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021;

3) Zarządzenie nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach;

4) Statutu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Żabnie.

 

Rozdział II.

Postanowienia ogólne

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje co najmniej trzyosobową Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem rekrutacji i przestrzeganiem zasad poufności, a w szczególności:

 • pomoc w rejestracji internetowej kandydatów,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej. Listę (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu na terenie szkoły,
 • ogłoszenie list przyjętych do szkoły,
 • ogłoszenie list przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej,
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział III.

Zasady i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół

1. O przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej może ubiegać się absolwent szkoły

2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru.
Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji w szkole podstawowej na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

Wskazują w systemie wybór 3 szkół oraz kolejność od najbardziej do najmniej
preferowanych, a następnie drukują podanie, które dostarczają do szkoły pierwszego
wyboru.

3. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech
szkół. Pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa" rozumie się szkołę samodzielną lub każdą
szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru
dowolnej liczby oddziałów.

4. Kandydaci składający dokumenty do wybranej szkoły posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej.

5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

6. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ze szkoły podstawowej spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

7. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

8. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

9. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

10. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się tylko oryginałami dokumentów.

 

Rozdział IV.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

1. Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 - rejestracja w systemie informatycznym i składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru (kandydaci do BSIS dostarczają również zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu ucznia na zajęcia praktyczne od 1.09.2020 r.);

2. Do 24 czerwca 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

3. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 - dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

4. Do 10 lipca 2020 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza i prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

5. 13 lipca 2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

6. Do 14 lipca 2020 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie (Technikum, Branżowa szkoła I Stopnia);

7. do 20 lipca do godz. 14.00 - potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty,
 • 2 zdjęć,
 • kwestionariusza osobowego
 • oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia);

8. 21 lipca 2020 do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

9. od 22 lipca do 24 sierpnia 2020 r. - do godz. 12.00 postępowanie uzupełniające.

 

Rozdział V.

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

1. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz za inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt, w tym:

100 pkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Wyniki egzaminu
ósmoklasisty wyrażone w procentach przelicza się na punkty w następujący sposób:

 • z j. polskiego mnoży się przez 0,35,
 • z matematyki mnoży się przez 0,35,
 • z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

100 pkt - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

 

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
  podstawie zawartych porozumień:

- finalista konkursu przedmiotowego

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

10pkt

7pkt


5 pkt

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
  wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

- finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim

- laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych o zasięgu wojewódzkim

- finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

 

 

 10 pkt

 

7 pkt

5 pkt

 • za uzyskanie tytułu finalisty przedmiotowego

7 pkt

 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w powyższych punktach tj. artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym

- krajowym

- wojewódzkim

- powiatowym

 

 

 

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek
  publiczny, środowisko szkolne)

3 pkt

 

Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 18 pkt

 

 

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

2. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 13 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1737).

 

Rozdział VI.

Przyjęcie do szkoły:

 

1. Do klasy I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie będą przyjmowani uczniowie ubiegający się o przyjęcie, poczynając od kandydatów którzy uzyskali największą liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

2. Ustala się limit miejsc w klasach na 30 osób.

3. W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza Pasierba w Żabnie prowadzi nabór do:

a) Liceum Ogólnokształcącego:

         - z rozszerzeniami: j. angielski, biologia

         - z rozszerzeniami: j. polski, wos

b) Technikum o specjalnościach:

         - technik informatyk

         - technik ekonomista

         - technik rachunkowości

         - technik handlowiec

         - technik żywienia i usług gastronomicznych

c) Branżowej Szkoły I Stopnia:

         - wielozawodowej

 

4. Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny, przelicza się na punkty:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

z rozszerzeniami:

biologia, j.angielski

z rozszerzeniami:

j. polski, wos

j. polski

j. polski

matematyka

matematyka

j. angielski

j. angielski

biologia

wos

 

 

 

TECHNIKUM

technik informatyk

technik ekonomista

technik rachunkowości

technik handlowiec

technik żywienia
i usług

gastronomicznych

j. polski

j. polski

j. polski

matematyka

matematyka

matematyka

informatyka

geografia

biologia

j. angielski

j.angielski

j.angielski

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

wielozawodowa

j. polski

matematyka

informatyka

j.angielski

 

 

 5. Przyjmuje się następującą liczbę punktów za poszczególne oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

 Maksymalna ilość punktów - 72

6. Celem ustalenia listy uczniów danej klasy przeprowadza się konkurs wyników w obrębie podań złożonych do danej klasy.

7. W przypadku równorzędnych wyników, w pierwszej kolejności przyjmuje się:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczone w rodzinach
  zastępczych, uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów, których jedno z rodziców lub rodzeństwo jest niepełnosprawne.
 • kandydatów o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydatów z problemami zdrowotnym ograniczającymi możliwość wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 Do podania należy dołączyć:

1. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej).

2. Dwie fotografie legitymacyjne.

3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształceniezawodowe - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia zaświadczenie o przyjęcie na praktykę zawodową, a do 15 września umowę o pracę.

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

6. Oświadczenie o samotnym wychowaniu;

7. Kserokopię opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

8. Kserokopię orzeczenia o kształceniu specjalnym z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej;

9. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą;

10. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa powyżej.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 

1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą szkolnej komisji rekrutacyjnej. Od pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Decyzja dyrektora szkoły od odwołania jest ostateczna. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

Żabno, dnia 18.03.2020 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI W FORMACIE PDF: POBIERZ

Hits: 838

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

 

Hits: 793
Read More