Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 1355
Read More

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

Hits: 1590
Read More

Misja i wizja szkoły

Hits: 571

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Termin

Działanie

Odpowiedzialni

2.09.2019 r.

Inauguracja roku szkolnego

mgr R. Grajdura – poczet sztandarowy

14 – 25.10.2019

30.09 – 11.10.2019

16 – 27.09.2019

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

wiosna 2020 (4 tygodnie)

 

 

III TGH – praktyki zawodowe na Malcie

kwiecień-maj 2020 r.

Kierownik Szkolenia Zawodowego,

koordynator projektu

 

do 30 września 2019

Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne

wychowawcy klas maturalnych

13  września

Zebranie Rady Pedagogicznej

dyrektor szkoły

19.IX 2019

Spotkanie wychowawców z rodzicami

uczniów klas I-szych i maturalnych

 

 wychowawcy

17.X 2019 r.

Akademia KEN, jubileusz szkoły

 

8.XI.2019 (piątek)

Akademia z okazji Dnia Niepodległości,

mgr J. Sak, mgr A. Śmiałkowska

7.XI.2019 r.

Zebrania z rodzicami -

wychowawcy

13.XII.2019 (piątek)

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

wychowawcy, nauczyciele

23.XII.2019 – 31.XII. 2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

 do 11. I. 2019r.

 

15. I. 2020

16. I. 2020

Poinformowanie  uczniów  o ocenach  klasyfikacyjnych śródrocznych

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Zebrania z rodzicami

wychowawcy

10.01.2020

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny

mgr B. Rojek

 

9.01.2020    (T-15)

11.-13.01.2020 (A.22)

11.-14.01.2020 (E-14)

 

06.02.-09.02.2020 (E-13)

Egzamin z kwalifikacji  - etap praktyczny

T-15 – org. żywienia i usług gastronomicznych

A-22 – prowadzenie działalności handlowej

E-14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E-13 - projektowanie  lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

mgr B. Rojek

13-14. XII. 2019

Wyjazd do Warszawy na uroczystości rocznicy śmierci Patrona Szkoły

mgr A.Wajda-Tylek., mgr K.Streb,

 27 stycznia-9 lutego 2019

Ferie zimowe

Małopolska

Zgodnie z harmonogramem

Matury próbne

nauczyciele przedmiotów maturalnych

Sesja wiosenna

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

 

Rekolekcje szkolne wielkopostne

mgr S. Kurzydym , ks. K. Świerczek

9  - 14 kwietnia  2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

22 kwietnia 2020

Klasyfikacja klas maturalnych

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

 

wychowawcy, nauczyciele

23 kwietnia 2020

Zebrania z rodzicami

wychowawcy

24 kwietnia 2020

 

 

Akademia – 3 Maja, zakończenie roku i

pożegnanie klas maturalnych

 

wychowawcy klas IV-tych

klasy IT i BSIS

14 maja 2020

Dzień otwarty

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie

 

4 - 22 maja 2020

7 - 22 maja2020

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna

- część ustna

 

 dyrektor, OKE, CKE

1 - 19 czerwca 2020

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

dyrektor CKE

od 16 maja do 17 czerwca

Przyjmowanie podań do klas I

komisja rekrutacyjna

do 17 maja 2020 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych – dzień otwarty szkoły

wychowawcy, nauczyciele

 

do 10.06.2020 r.

 

17 czerwca 2020 r.

Poinformować   uczniów  i rodziców o propozycjach ocen  końcoworocznych

Zebranie klasyfikacyjne RP

wychowawcy, nauczyciele

 

 

23 czerwiec 2020

Egzamin z kwalifikacji

– etap pisemny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

mgr B. Rojek

 

 

27.06.2020 - 09.07.2020

29.06.2020 - 05.07.2020

27.06.2020 - 09.07.2020

Egzamin z kwalifikacji

– etap praktyczny:

·         3 TH – kwalifikacja AU.20

·         3 TI – kwalifikacja EE.08

·         3 TG – kwalifikacja TG.07

 

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wych.

wychowawcy klas I-szych

 

25 sierpnia 2020

Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

dyrektor

 

 

 

Hits: 3267

Read more ...

 

Budynek szkoły powstał pod koniec wieku XIX (1896). Został wybudowany dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Żabna Franciszka Mazurkiewicza. Początkowo był to budynek pełniący rolę Ratusza w którym oprócz władz miasta mieścił się m. in. posterunek policji. W latach 1920-1966 swoją siedzibę miała w Ratuszu Szkoła Powszechna. W salach Szkoły Powszechnej od roku szkolnego 1947/48 funkcjonowała Publiczna Szkoła Zawodowa kształcąca ślusarzy. Zmieniała ona nazwy, stawała się filią szkół zawodowych ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej, ale jej działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 1.IX.1968r. w budynku rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Tego samego dnia rozpoczęła swoją działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży. Pierwszym dyrektorem szkoły został Zdzisław Widliński. 1.IX.1974r. przy Liceum Ekonomicznym utworzony został Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a także Technikum Zawodowe dla pracujących.

1.IX.1990r. w ZSZ otwarto Liceum Ogólnokształcące a trzy lata później Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne. W latach 1990-1994 budynek został przebudowany. Powstało nowe skrzydło mieszczące dodatkowe sale lekcyjne.

Read more ...

 

Od 2002 roku szkoła nosi imię ks. Stanisława Pasierba

Read more ...

Read more ...

 

Od 1.IX.2004r. Szkoła posiada nowoczesna halę sportową z pełnym zapleczem.

Read more ...

 

Hits: 1942