REKRUTACJA DO PROJEKTU

b_300_300_16777215_00_images_sklejone-loga-unia.png


Regulamin określający zasady naboru uczestników projektu „Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym”

 

Mobilność w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)   osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego


§1
Rekrutacja na praktyki na Malcie przeprowadzana będzie w formie Konkursu.

§2

Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół Rekrutacyjny w składzie:

Doradca Zawodowy
mgr Urszula Powroźnik

Pedagog szkolny
mgr Justyna Kaczówka


Koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Agata Ropek-Nowak


Nauczyciel języka angielskieg
mgr Joanna Sak

Kierownik Szkolenia Zawodowego
mgr Beata Rojek

Ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor
mgr Agata Wajda-Tylek

§3
Do Konkursu może przystąpić uczeń spełniający poniższe kryteria:

1. jest uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. St. Pasierba w Żabnie
2. kształci się w zawodzie z branż: informatycznej, turystyczno - gastronomicznej oraz administracyjno -usługowej
3. jest zainteresowany/a zawodem, w którym się kształci;

4. z własnej inicjatywy wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie;
5. będzie brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych;
6. wypełnił/a poprawnie Formularz Aplikacyjny i złożył/a go do koordynatora projektu.
7. przyniósł/przyniosła zgodę rodziców na wyjazd za granicę.

§4
Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną wg następujących kryteriów:

 Uzyskane oceny (końcoworoczne) z przedmiotów zawodowych/praktyk – 0-15 pkt.
(celujący – 15 pkt., bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.)

Uzyskane oceny (końcoworoczne) z języka angielskiego – 0-15 pkt.
(celujący – 15 pkt., bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający –0 pkt.)

Ocena z zachowania – 0-15 pkt.
(wzorowe 15 pkt, bardzo dobre 10 pkt, dobre – 5 pkt., poprawne – 1 pkt., nieodpowiednie/naganne –0 pkt.).

Trudna sytuacja materialna –0 – 15 pkt.
Pochodzenie z terenów wiejskich – 0 – 5 pkt.
Opinia wychowawcy (udział w konkursach, zaangażowanie społeczne) –0 – 20 pkt.
Opinia pedagoga (konieczność udziału ucznia w projekcie) 0 – 10 pkt.
Opinia doradcy zawodowego (konieczność udziału ucznia w projekcie) 0 – 10 pkt.


Zakwalifikowani zostaną wyłącznie uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do projektu.

W razie rezygnacji lub usunięcia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

§6

Przewidziana jest także PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenie listy uczestników
Wniesione w formie pisemnej odwołanie musi zawierać:

datę;
dane ucznia;
dane szkoły;
czego dotyczy;

wskazanie wszystkich kryteriów wyboru uczestników, z których oceną uczeń się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem ucznia naruszenie takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
podpis ucznia oraz rodzica


Kliknij, aby pobrać regulamin: KLIK

Hits: 3278