Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie
Rynek 26
33-240 Żabno

 

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.zspzabno.pl zgodnie z Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2016 r.

Data ostatniej aktualizacji 27.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce oraz strona internetowa placówki jest w dużej mierze zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strony posiadają ułatwienia:

- odwracanie kontrastów;
- możliwość powiększenia liter;
- podświetlone linki;
- wysoki kontrast.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2020 roku

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet InclusionInitiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://www.zspzabno.pl/  -  spełnia wymagania w 83,45%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agata Ropek-Nowak (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: 146456187.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia:
- Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
- Istnieje możliwość skorzystania z komputera  z dużym monitorem oraz ze specjalnym oprogramowaniem dla osób niedowidzących.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres: 33-240 Żabno, Rynek 26; tel. (14) 6456187, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; strona internetowa: https://www.zspzabno.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych (nie posiada wind ani toalet dla osób niepełnosprawnych). 

Otoczenie szkoły 
- Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie zlokalizowany jest centrum miasta w pobliżu przystanku autobusowego (odległość od budynku ok. 100 m);
- Obok budynku szkoły jest parkin;,
- Teren wokół budynku jest utwardzony i ma gładką powierzchnię, dostosowaną do poruszania się na wózkach, pozbawioną krawężników i progów;
- Do szkoły prowadzi chodnik;
- Bramka wejściowa na teren szkoły jest odpowiedniej szerokości.

Wejście do budynku
- główne wejście jest łatwe do odnalezienia – dobrze oznakowane i  oświetlone.  Prowadzi do niego rampa umożliwiająca wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim
- wejście do budynku oraz przemieszczanie się po salach parteru umożliwiają  dwuskrzydłowe drzwi.

Drzwi zewnętrzne
-drzwi wejściowe do szkoły są przeszklone, o odpowiedniej szerokości. W drzwiach wejściowych jest próg do 2 cm wysokości.

Schody
- pierwszy i ostatni stopień schodów jest oznaczony jaskrawą farbą  kontrastującą z kolorem posadzki na powierzchni poziomej stopnia;
- na schodach  wewnętrznych i korytarzach jest powierzchnia antypoślizgowa, o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce;
- przy schodach są poręcze z jednej strony na odpowiedniej wysokości.

 Ciągi komunikacyjne

- korytarze są szerokie  i jasne. Ciągi piesze zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowników;
- zapewniony jest kontrast pomiędzy całością ścian a podłogą
- powierzchnie ścian są pomalowane matowymi farbami o ciepłych i stonowanych barwach

Drzwi wewnętrzne
- drzwi wewnętrzne są dwuskrzydłowe. Szerokość światła drzwi nie mniejsza niż 90 cm,
- klamki znajdują się na wysokości 120 cm.

Detale użytkowe
- Ergonomiczne detale użytkowe (klamki drzwiowe i okienne, włączniki światła) są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania; gwarantują, że każdy może ich użyć bez wymagania pełnej sprawności manualnej czy dużej siły

Tablice informacyjne/ oznaczenia
- Tablice informacyjne w szkole są czytelne. Piętra oraz sale 104 i 110 - oznakowane są alfabetem Braillea.
- Numeracje i opisy pomieszczeń są czytelne  wzrokowo.

Sale szkolne
 - Wielkość klas/sal na parterze umożliwia poruszanie się uczniom lub innym osobom na wózkach inwalidzkich i ze sprzętem ortopedycznym. Przestrzenie manewrowe o wymiarach 150 cm x 150 cm, pozwalają na obrócenie wózka inwalidzkiego o 180 stopni
- Oświetlenie w salach jest odpowiednie, światło dzienne jest kontrolowane poprzez możliwość zasłonięcia okien. Oświetlenie elektryczne jest łagodne, nieoślepiające, nie migocze i nie generuje niepożądanego hałasu.
- Klasy/sale są wyposażone w stoliki i osobne siedziska oraz stoliki umożliwiające podjechanie wózkiem. Istnieje możliwość dla osoby poruszającej się na wózku zapewnienie przestrzeni na nogi o wysokości minimum 70 cm, szerokości minimum 75 cm i głębokości minimum 40 cm. Stoły i ławki nie mają zaokrąglonych narożników. Kolory blatów zapewniają odpowiedni kontrast wizualny z otoczeniem, są jednobarwne.
- Meble są umocowane w sposób pozwalający na ich łatwy demontaż. Liczba mebli stacjonarnych jest minimalizowana, dzięki czemu pracownicy w razie potrzeby mogą łatwo przeorganizować przestrzeń i dostosować wnętrze do zróżnicowanych potrzeb uczniów i rodzaju prowadzonych zajęć. Jednocześnie meble i urządzenia są stabilne, aby zredukować ryzyko ich przypadkowego przemieszczenia czy przewrócenia się.
- W salach jest łatwy i wygodny dostęp do specjalistycznych zasobów TIK, rzeczy osobistych, pomocy i sprzętu do poruszania się.
- Tablica i miejsce ekspozycji dekoracji są dobrze widoczne z każdego miejsca sali. Tablice nie odbijają światła.
- Nasza szkoła zapewnia komfort cieplny, szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub osób, które nie potrafią wyrazić swoich potrzeb, minimalizuje hałas w tle.
Sekretariat  

- znajduje się na parterze. Do sekretariatu prowadzi szeroki i jasny korytarz. Drzwi są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Oświetlenie sekretariatu jest odpowiednie, pętla indukcyjna (przenośna) umożliwia prawidłowy kontakt z osobą niesłyszącą.
- Szkoła posiada udźwiękowiony sprzęt komputerowy.
- Istnieje możliwość dostępności materiałów bieżących (lekcji, opracowań) w postaci elektronicznej.

Biblioteka
- Przestrzeń biblioteczna jest dostępna dla osób  poruszających się na wózku inwalidzkim, częściowo umożliwia samodzielne wyszukiwanie książek.
- Biblioteka jest wyposażona w sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów  drukowanych do postaci elektronicznej, książki dostępne również w formacie e-booka.

 

Hits: 4492