REKRUTACJA NA KURS KOMPUTEROWY WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 2D

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KURSIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA  2D POZIOM PODSTAWOWY WRAZ Z
EGZAMINEM REALIZOWANYM W FORMULE ON-LINE!!!

- 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH
-
KURS PROWADZONY BĘDZIE NA OPROGRAMOWANIU AUTODESK – AUTOCAD 2019
-
WYKWALIFIKOWANI I DOŚWIADCZENI – TRENERZY
-
CERTYFIKAT ECDL CAD PO ZDANYM EGZAMINIE
-
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU  KURSU

Kurs realizowany jest w ramach projektu” Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Rekrutacja na kursy komputerowe ECDL będzie trwała od 21.01.2020 DO 26.01.2020R (przyjmowanie elektronicznych formularzy zgłoszeniowych).

Proszę o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz załącznikami. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w kursie wypełniają Formularz zgłoszeniowy.

Formularz jest przygotowany w formie elektronicznej dostępny pod linkiem znajdującym się w regulaminie §3 PKT 4 A.

Uwaga: UCZNIOWIE NIEPEŁNOLETNI PROSZĘ O WYDRUK ZAŁĄCZNIKA _ZGODA RODZICA - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ , UZUPEŁNIENIE I PODPISANIE PRZEZ
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO A NASTĘPNIE ZAŁĄCZENIE SKANU/ZDJĘCIA ZGODY DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. FORMULARZE BEZ ZGODY RODZICA NIE
BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Załączniki 1,2,3 i 4 do regulaminu należy wdrukować/uzupełnić i odesłać na adres biura projektu:

DEPARTAMENT EDUKACJI
OS. TEATRALNE 4A
31-946 KRAKÓW

Z DOPISKIEM " KURS KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 2D POZIOM PODSTAWOWY W FORMULE ON-LINE"

Po otrzymaniu dokumentów pracownicy biura projektu dokonają weryfikacji poprawności i kompletności złożonych/przesłanych dokumentów. o zakwalifikowaniu do udział w kursie decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) oraz poprawnie wypełnione i przesłane dokumenty rekrutacyjne.  Na tej podstawie sporządzane są listy uczniów zakwalifikowanych do danej grupy i/lub wpisaniu ucznia na listę rezerwową.

Regulamin rekrutacji Autocad

Zgoda rodzica - formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 - Deklaracja/oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Zakres danych osobowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO rodziców/ prawnych opiekunów

Załącznik nr 5 - Zakres tematyczny kursu komputerowego wspomagania projektowania 2D

Załącznik nr 6 - Instrukcja instalacji Zoom

Załącznik nr 7 - Parametry techniczne sprzętu komputerowego uczestnika

Załącznik nr 8 - Instrukcja instalowania oprogramowania Autodesk