PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązujące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie w roku szkolnym 2020/2021download/procedura-covid-19.docx

Podstawa prawna:
1. Dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. (Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).( po 22 maja 2020r. – Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn.zm.)

2. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany przekazywać informacje o zagrożeniach w zakładzie pracy, działaniach ochronnych i zapobiegawczych. (Art. 207 ustawy – Kodeks pracy).

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek oraz co najmniej raz w roku dokonuje kontroli tych warunków, a protokół przekazuje organowi prowadzącemu. (§2; §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1166)

4. Zgodnie z §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

5. Zgodnie z §19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia ujawni się podczas zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się uczniów z zagrożonych miejsc.

6. Zapewnienie w szkołach ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, a urządzenia sanitarno-higieniczne utrzymywane są w czystości - § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2020r. poz. 870 z późn.zm.) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie chorobowe. 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239): w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji: wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych oraz nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń.

Załącznik do zarządzenia nr 24  Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

obowiązujące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie w roku szkolnym 2020/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
III. ORGANIZACJA LEKCJI I KONSULTACJI
IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
- PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
- PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
V. OBOWIĄZKI UCZNIÓW
VI. PROCEDURA KONTAKTU ZE SZKOŁĄ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID – 19 obowiązujące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie w roku szkolnym 2020/2021 opracowano na podstawie:

    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910);
    Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 z późn.zm.)
    Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji   kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r. poz. 491)
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higienyw publicznychi niepublicznychszkołachi placówkach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1166)
    Wytyczne z dnia 5 sierpnia 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

2. Ilekroć w procedurach jest mowa o:

1. Szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie,
2. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  Ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie lub osobę działającą z jego upoważnienia,
3. pracownikach – rozumie się przez to nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole,
4. uczniach – rozumie się przez to ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Żabnie, Technikum w Żabnie, Branżowej Szkoły I stopnia w Żabnie,
5. rodzicach – rozumie się przez to rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem uczęszczającym do Szkoły

3. Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły w czasie epidemii COVID-19, zwane dalej procedurą, określają tryb zapobiegania i zwalczania w Szkole, zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem, zwanej dalej „COVID-19”.

4. Procedury mają na celu zapewnienie w Szkole bezpieczeństwa i higieny pracy oraz maksymalnej ochrony pracowników i uczniów przed skutkami zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

5. W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w Szkole zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice zobowiązani są stosować się do postanowień procedur oraz do zaleceń odpowiednich instytucji i służb państwowych, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala Regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. Wykazuje zapotrzebowanie na te środki.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice chcą aby uczęszczały do szkoły w czasie pandemii.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem ucznia do szkoły, jak i o zagrożeniach wynikających z korzystania ze środków masowej komunikacji.
6. Zapewnia co najmniej 1 pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
7. Zapewnia (w miarę możliwości finansowych) środki ochrony osobistej dla pracowników (np. rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zestawy te systematycznie uzupełnia.
8. Dopilnowuje aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
9. Bezwzględnie wymaga, aby każda osoba przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki lub w trakcie pracy odkażała ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji.
10. Zapewnia uczniom, nauczycielom i pracownikom dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, mydła w płynie oraz jednorazowych ręczników papierowych.
11. Nadzoruje zachowanie bieżącej czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
12. Zamieszcza informacje o braku możliwości korzystania z szatni uczniowskich.
13. Informuje, że na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
14. Poinstruuje pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
15. Sprawdza, czy pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Zaleci bieżące śledzenie przez pracowników informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
16. Zdającym egzaminy zapewni korzystanie z miejsca pozostawienia pod nadzorem rzeczy osobistych.
17. Informuje przez radiowęzeł/stronę internetową/ plakaty, że należy:

- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), nie witać się przez podanie ręki,
- regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej przez SANEPID instrukcji lub zdezynfekować dłonie- środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
- podczas nauki NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
- dbać, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
    - powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
    - wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem,
- przestrzegać samemu i uczyć innych tzw. ,,etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub przedramieniem.,
- używać do dodatkowej higieny rąk żelu antybakteryjnego lub chusteczek jednorazowych z dodatkiem alkoholu,
- unikać dotykania oczu, nosa lub ust rękami,
- unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami,
- nie kłaść toreb, plecaków na blaty stolików,
- unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (np. przytulanie).

III. ORGANIZACJA LEKCJI i KONSULTACJI

1. Na czas nauki w szkole podczas epidemii obowiązuje odrębny podział godzin.
2. W klasie może przebywać określona w przepisach liczba uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci. Przy określaniu liczby osób w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
3. W klasie z uczniami przebywają tylko nauczyciele.
4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6. Nauczyciel organizuje przerwy dla klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
8. Podczas przerw i kontaktów z pracownikami szkoły uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek.

IV OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Pracownicy administracji i obsługi

Pracownik stosuje się do zaleceń wydawanych przez dyrektora, władze lokalne i państwowe oraz instytucje lokalne, instytucje państwowe w tym sanitarno-epidemiologiczne.

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.
4. Przy wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły i w trakcie pracy do częstego odkażania rąk płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i mycia rąk zgodnie z instrukcją.
5. Pracownicy mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym przy wejściu do pracy. Stwierdzenie podwyższonej temperatury powoduje oddalenie pracownika od pracy, pracownik powinien udać się do domu, ale nie środkami komunikacji publicznej. Przy utrzymywaniu się temperatury zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną i dyrektora szkoły. Pracownik mierzący temperaturę powinien bezwzględnie posiadać maseczkę zasłaniającą twarz i rękawiczki jednorazowe.
6. Pracownik przyjmujący przesyłki zachowuje dystans społeczny od dostarczyciela, posiada własny długopis, maseczkę zasłaniającą twarz i rękawiczki jednorazowe. Przesyłka nie wymagająca potwierdzenia powinna być położona na przygotowany stolik i zabrana po odejściu doręczyciela.
7. Pracownicy przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.
8. Pracownicy utrzymują podczas pracy dystans społeczny, nie podają rąk, nie korzystają ze wspólnych naczyń.
9. Przerwy śniadaniowe pracowników są rozłożone w czasie, aby nie mogli się kontaktować przy jedzeniu.
10. Pracownicy obsługi - konserwatorzy, sprzątaczki mają tak wydzielone prace, aby mogli je wykonywać osobno.
11. Sprzątaczki wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików lekcyjnych, klawiatury komputerów, ekrany, myszki komputerowe, włączniki świateł, klamki od okien, klamki drzwi do pomieszczeń oraz poręczy przy schodach, przyciski w automatach do napojów.

Pracownicy pedagogiczni

1. Pracownik stosuje się do zaleceń wydawanych przez dyrektora, władze lokalne i państwowe oraz instytucje lokalne, instytucje państwowe w tym sanitarno – epidemiologiczne.
2. Do szkoły pracownicy pedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście dla nich wyznaczone.
3. Przy wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły i w trakcie pracy do częstego odkażania rąk płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i mycia rąk zgodnie z instrukcją.
4. Przy wejściu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.
5. Nauczyciele przebywają w wyznaczonych klasach, przechodzą do uczniów myjąc lub dezynfekując ręce.
6. Nie korzystają ze wspólnych naczyń, do picia korzystają z napojów butelkowanych lub z automatów.
7. Nauczyciele nie korzystają z podręczników uczniów.
8. Nauczyciele przy wejściu uczniów do klasy obserwują ich zachowanie i wygląd, w przypadku zauważenia niepokojących symptomów chorobowych zgłaszają ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły, bez wychodzenia z sali.
9. Nauczyciele rozsadzają uczniów w taki sposób, aby zachować wymagane odległości i starają się utrzymywać w czasie lekcji czy konsultacji zalecany dystans społeczny.
10. Nauczyciele pracują w przydzielonych salach, uczniowie –w miarę możliwości- nie zmieniają sal na poszczególne lekcje, jedynie nauczyciel przechodzi z klasy do klasy.
11. Nauczyciele na pierwszych zajęciach każdego dnia wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w uczniach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku. Zobowiązują uczniów do stosowania techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji. Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
12. Nauczyciele przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.
13. Nauczyciel opiekun sali lekcyjnej ma obowiązek dopilnować, aby w jego sali nie było przedmiotów, które trudno zdezynfekować - obrusy, serwety itp.
14. Po zakończonej lekcji nauczyciel otwiera na krótko okna, aby przewietrzyć salę, uczniowie nie wychodzą na przerwę, mogą jedynie poruszać się po sali.
15. Wyjścia poza szkołę organizowane są  z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności.
16. Nauczyciele z przeciwwskazaniami do wykonywania pracy w szkole w warunkach epidemii:
- w godzinach pracy szkoły pozostają z dyrektorem w kontakcie telefonicznym.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZNIÓW

1. Rodzic/opiekun prawny odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do szkoły, jak i w drodze powrotnej.
2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Uczeń stosuje się do zaleceń wydawanych przez dyrektora, władze lokalne i państwowe oraz instytucje lokalne, instytucje państwowe w tym sanitarno-epidemiologiczne.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
7. Do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą tylko przez wejście dla nich wyznaczone - wejście główne.
8. Przy wejściu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.
9. Przy wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są bezwzględnie do odkażania rąk płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją(umieszczona w widocznych miejscach). Zobowiązani są do wejścia w maseczce zasłaniającej twarz.
10. Uczniowie mają mierzoną temperaturę, termometrem bezdotykowym w sytuacji zaobserwowania złego samopoczucia. Stwierdzenie podwyższonej temperatury powoduje izolowanie ucznia, zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, którzy niezwłocznie powinni odebrać ucznia. Uczeń powinien udać się do domu, ale nie środkami komunikacji publicznej. Przy utrzymywaniu się temperatury rodzic/opiekun prawny zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i dyrektora szkoły.
11. Uczniowie nie korzystają z szatni uczniowskich, odzież wierzchnią zabierają ze sobą do klasy.
12. Przy wejściu do i wyjściu z sali lekcyjnej zachowują dystans społeczny (min.1,5m).
13. Dystans społeczny obowiązuje również na schodach, korytarzach szkolnych.
14. Uczniowie korzystają z własnych podręczników, długopisów, chusteczek higienicznych.
15. Uczniowie nie zmieniają miejsc ustawienia stolików, zachowując wymagane odległości.
16. Podczas pobytu w salach, uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
17. Uczniowie przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.
18. Uczniowie korzystają podczas jednego dnia nauki z jednej sali (z wyjątkiem zajęć w grupach), w której przebywają również na przerwach, chyba, że liczba obecnych uczniów pozwala na zachowanie dystansu społecznego, to mogą na przerwie wyjść na korytarz obok sali.
19. Uczniowie nie gromadzą się w toaletach, korytarzach.
20. Uczniowie podczas lekcji nie wychodzą poza teren szkoły, wyjście będzie jednoznaczne z brakiem możliwości powrotu w tym dniu do szkoły.
21. Uczniowie powinni:
 - zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), nie witać się przez podanie ręki,
- regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej przez SANEPID instrukcji lub zdezynfekować dłonie- środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
- podczas nauki NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.,
- dbać, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne,
- przestrzegać samemu i uczyć innych podczas pobytu w szkole tzw. ,,etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub przedramieniem,
- używać do dodatkowej higieny rąk żelu antybakteryjnego lub chusteczek jednorazowych z dodatkiem alkoholu,
- unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami,
- nie kłaść toreb, plecaków na blaty stolików,
- unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (np. przytulanie).

VI. PROCEDURA KONTAKTU ZE SZKOŁĄ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko zarówno w drodze do szkoły, jak i w drodze powrotnej.
2. Rodzic stosuje się do zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe oraz instytucje lokalne, instytucje państwowe w tym sanitarno-epidemiologiczne.
3. Zobowiązuje się rodziców do poinformowania uczniów o zagrożeniach Covid-19 płynących z korzystania z komunikacji publicznej i przebywania w miejscach zatłoczonych.
4. Wychowawca ucznia powracającego do szkoły po chorobie, w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do rodziców o przedstawienie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego, że uczeń jest zdrowy.
5. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami chorobowymi powinni być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do zdrowia zostać w domu.
6. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.
7. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych - podanych do wiadomości w szkole - podlega natychmiastowej aktualizacji.
8. Wymagane dane, to aktualne numery  telefonów komórkowych obydwojga rodziców.
9. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w szkole przypadku zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie ul. Rynek 26, 33-240 Żabno, telefon kontaktowy: 146456187 lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją wyżej wskazanych celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób zautomatyzowany.
10. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść do szkoły, wszelkie sprawy uzgadnia telefonicznie z sekretariatem szkoły Tel/ 146456187.
11. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły oraz w szkole.
12. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
13. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
14. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte.
15. Wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.

VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Podejrzenie zakażenia koronawirusem u ucznia

1. W razie zaobserwowania objawów choroby lub złego samopoczucia ucznia nauczyciel natychmiast informuje dyrektora/wicedyrektora o zaobserwowanych zagrożeniach oraz organizuje się odprowadzenie ucznia przez personel pomocniczy do wydzielonego pomieszczenia wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób.
2. Rodzice są zobowiązani do odebrania z placówki ucznia, który źle się czuje, ma podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności, a także do nieposyłania do szkoły chorego dziecka lub posiadającego podobne objawy.
3. Do czasu przyjazdu rodziców i opuszczenia szkoły przez chorego ucznia przebywa on w wyznaczonym pomieszczeniu pod nadzorem pracownika placówki.
4. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń, są niezwłocznie
5. Rodzic lub opiekun ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrekcji placówki, że któryś z domowników mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19, u dziecka wystąpiły objawy chorobowe lub rodzina została objęta kwarantanną.
6. W przypadku powzięcia informacji o możliwości zakażenia ucznia lub członka jego rodziny dyrektor/wicedyrektor zawiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną, organ prowadzący oraz organ nadzorujący szkołę.
7. O zaistniałej sytuacji informuje się również rodziców pozostałych uczniów.

Podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

1. W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zarażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa pracownika od wykonywania obowiązków i zawiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną, organ prowadzący oraz organ nadzorujący szkołę.
2. Pracownik udaje się do domu transportem własnym i zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.
3. Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o stanie zdrowia oraz zaleceniach przekazanych mu przez w/w instytucje.
4. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów oraz powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych zaleceń w tym zakresie.
5. Dyrektor/wicedyrektor lub osoba wyznaczona informuje rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które były pod opieką pracownika podejrzanego o zakażenie.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, Dyrektor stosuje się  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.
3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy organ prowadzący:
- zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
- zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.