Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.

od 11 do 18 lipca 2018 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się:

§ sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty 1) /;

 

§ próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty/;

 

§ sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.

 

od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.

11 lipca 2018 r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

od 11 do 27 lipca 2018 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 22 do 25 maja 2018 r.

od 12 do 16 lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

18 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

nie dotyczy

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2018 r. godz. 12.00

30 lipca 2018 r. godz. 12.00

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 3 lipca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

9.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

§ oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)

§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

do 9 lipca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2018 r. godz.12.00

22 sierpnia 2018 r. godz.12.00

11.

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

11 lipca 2018 r.

23 sierpnia 2018 r.

 

Hits: 447

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

na rok szkolny 2018/2019

 §1

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (Dz.U. 2016 r. poz.1943,1954,1985i 2169 oraz z 2017 r. poz.60 ze zm.),
 2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r. poz. 586),
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.
 6. Zarządzenie Nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 r.

 

Postanowienia ogólne

§2

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 

 1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem rekrutacji 
  i przestrzeganiem zasad poufności;
 • pomoc w rejestracji internetowej kandydatów;
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej;
 • ogłoszenie list przyjętych do szkoły;
 • ogłoszenie list przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej;
 • sprawdzenie zaświadczeń lekarskich;
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 

Punktacja i szczegółowe kryteria  i zasady rekrutacji

 §3

 

 1. O przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru.

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat. Wskazują w systemie  wybór 3 szkół oraz kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych, a następnie drukują podanie, które dostarczają do szkoły pierwszego wyboru.

 1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół. Pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
 2. Kandydaci składający dokumenty do wybranej szkoły posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 5. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.
 6. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.
 7. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 8. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

 §4

 

Przyznawanie punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 1. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z j.polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

 

-  100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim    roku nauki w gimnazjum.   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach przelicza się na punkty  w następujący sposób:

 1. a) mnoży się przez 0,2 wyniki z:
 • polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki, przedmiotów przyrodniczych,
 • języka nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

-  100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów oraz za szczególne osiągnięcia  ucznia wymienione na świadectwie  ukończenia  gimnazjum;

Ø  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

  7 pkt.

Ø  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

o  finalista konkursu przedmiotowego

o  laureat konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego

o  finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego         

 

 

 

10 pkt.

  7 pkt.

  5 pkt.

 

Ø  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

o  finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

o  laureat  dwóch lub więcej konkursów tematycznych  o zasięgu wojewódzkim

o  finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

 

 

 

 

10 pkt.

 

  7 pkt.

  5 pkt.

Ø  osiągnięcia w aktywności  na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne)

 

  3 pkt.

 

 

         Szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 pkt., w tym:

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

 1. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów  ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie z
  10 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1942 z 2015 r.).

 

                 Przyjęcie  do szkoły  oraz terminy rekrutacji

§ 5

 

 1. Do klasy I w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie  będą przyjmowani uczniowie ubiegający się  o przyjęcie, poczynając od kandydatów którzy uzyskali największą liczbę punktów, do wyczerpania limitu 
 2. Ustala się limit miejsc w klasach na 35 osób.
 3. W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza 
  St. Pasierba w Żabnie prowadzi nabór do:

         a) Liceum Ogólnokształcącego:

 • z rozszerzeniami: j.angielski, biologia
 • z rozszerzeniami: polski, wos

         b) Technikum o specjalnościach:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

         c) Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • wielozawodowej

    

 1. Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny, przelicza się na punkty:

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

z rozszerzeniami:  j.angielski, biologia 

z rozszerzeniami:   j.polski, wos

j.polski

j.polski

j.angielski

j.angielski

matematyka

matematyka

biologia

wos

 

TECHNIKUM

Branżowa Szkoła I Stopnia

Ø technik żywienia i usług gastronomicznych

Ø technik ekonomista

Ø technik handlowiec

Ø  technik informatyk

Ø wielozawodowa

j.polski

j.polski

j.polski

j.polski

j.obcy

j.obcy

j.obcy

j.obcy

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

biologia

geografia

informatyka

informatyka

 

 1. Przyjmuje się następującą liczbę punktów za poszczególne oceny na świadectwie:
 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry  – 14 pkt
 • dostateczny –   8 pkt.
 • dopuszczający –   2 pkt.

                 Maksymalna ilość punktów – 72

 1. Celem ustalenia listy uczniów danej klasy przeprowadza się konkurs wyników w obrębie podań złożonych do danej klasy.
 2. W przypadku równorzędnych wyników, w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnym ograniczającymi możliwość wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przy równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają: dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczone w rodzinach zastępczych, uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie, których jedno z rodziców lub rodzeństwo jest niepełnosprawne.

§6

Do podania należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia zaświadczenie o przyjęcie  na  praktykę zawodową, a do 15 września  umowę o pracę.
 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
 3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,  o których mowa powyżej.
 5. Dwie fotografie legitymacyjne.
 6. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej).

§7

 

Terminy rekrutacji:

 

 1. Od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - rejestracja w systemie informatycznym i składanie  wniosków do szkoły pierwszego wyboru;
 2. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. – do godz. 15.00 - dostarczenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym;
 3. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00  - podanie wyników postępowania  kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. Od 29 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2018 r.- godz. 15.00 – wydanie skierowań na badania lekarskie o braku  przeciwwskazań do  pracy  w wybranym zawodzie (Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia);
 5. do 09 lipca 2018 r. – do godz. 14.00 - potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej klasie przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia 
  o egzaminie gimnazjalnym, 2 zdjęć, kwestionariusza osobowego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia) ;
 6. 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 7. do 22 sierpnia 2018 r. – do godz. 12.00 - postępowanie uzupełniające.

 

Postanowienia końcowe

§8

Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą szkolnej  komisji  rekrutacyjnej.

Od pracy  szkolnej komisji  rekrutacyjnej przysługuje  odwołanie  do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Decyzja  dyrektora szkoły od odwołania jest ostateczna.

 §9

Pozostałe zasady nieuregulowane  niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

Wykaz załączników: 
wykaz konkursów dla gimnazjalistów

 

 

 

Żabno, dnia 10.04.2018r. 

 

 

 

Hits: 856

Dni otwarte 2016/2017

Hits: 455

Oferujemy możliwość kształcenia się w:

Liceum Ogólnokształcącym

Technikum kształcącym w zawodzie:

- technik handlowiec

- technik ekonomista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik informatyk

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Umożliwiamy:

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. polskiego

- organizujemy zajęcia dodatkowe w ramach przygotowania do egzaminu zawodowego

- rozwijanie zainteresowań sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu  Sportowego

- nauczanie indywidualne

- płatne praktyki wakacyjne

- staże na Promie ,,Polonia”. Rejs Świnoujście – Ystad (Szwecja)

- udział w kursach dających dodatkowe uprawnienia

- udział w wycieczkach i wyjazdach zawodoznawczych krajowych i zagranicznych

- praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

 

Hits: 1648