Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 429
Read More

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

Hits: 570
Read More

Misja i wizja szkoły

Hits: 144

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

Termin

Działanie

Odpowiedzialni

1.09.2016r.

Inauguracja roku szkolnego

mgr R. Grajdura – poczet sztandarowy

14 – 25 listopada 2016r.

17 – 28 października 2016r.

19 – 30 września

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

Wiosna 2017r.

5 marca – 8 kwietnia 2016r.

 

III TEH – praktyki zawodowe i II TGI

Erasmus+ - praktyka w Irlandii

 

mgr U. Powroźnik

Kierownik Szkolenia Zawodowego

do 30 września 2016r.

Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne

Wychowawcy klas maturalnych

14 września 2016r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkoły

22  września 2016r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami (uczniów klas I-szych i klasy maturalnej)

Wychowawcy

13 października 2016r.

Akademia KEN

mgr M. Pająk

Jesień 2016r.

Próbna matura z Operonem

CKE, dyrektor

10 listopada 2016r.

Akademia z Okazji Dnia Niepodległości

mgr B. Chłoń

 

3 listopada 2016r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

16 grudnia 2016r.

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

Wychowawca, nauczyciele

Do 12 grudnia 2016r.

Poinformowanie U i R o grożących ocenach niedostetecznych

Wychowawcy

23 -31 grudnia 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

Do 7.I.2017r.

 

11 stycznia 2017r.

19 stycznia 2017r.

Poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Zebrania z rodzicami

Dyrektor

Wychowawcy

12 stycznia 2017r.

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny

mgr B. Rojek

9 i 18 stycznia 2017r.

Egzamin z kwalifikacji – etap praktyczny (TG i TH)

mgr B. Rojek

Kwiecień lub maj 2017r.

Wyjazd do Warszawy na uroczystości rocznicy śmierci Patrona Szkoły

mgr A. Wajda-Tylek, mgr K. Streb

30 stycznia – 12 lutego

Ferie zimowe

Małopolska

Zgodnie z harmonogramem

Matury próbne

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

8 – 19 maja

27 marca – 7 kwietnia 2017r.

13 – 24 marca 2017r.

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

 

Rekolekcje szkolne wielkopostne

mgr S. Kurzydym, ks. D. Włodarczyk

13 – 18 kwietnia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

26 kwietnia 2017r.

Klasyfikacja klas maturalnych

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

Wychowawcy, nauczyciele

27 kwietnia 2017 lub maj

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

28 kwietnia 2017r.

Akademia – 3 Maja, zakończenie roku i pożegnanie klas maturalnych

Wychowawcy klas trzecich i klasa maturalna

11 maja 2017r.

Dzień otwarty

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie

 

4 – 26 maja 2017r.

 

8 – 20 maja 2017r.

4 – 24 maja 2017r.

Egzamin maturalny w sesji wiosenej:

- część ustna (stara formuła) + języki obce

- część ustna (nowa formuła)

- część pisemna

Dyrektor, OKE, CKE

1 – 20 czerwca 2017r.

Egzamin maturalnyw terminie dodatkowym

Dyrektor, CKE

Od 16 maja do 17 czerwca

Przyjmowanie podań do klas I

Komisja rekrutacyjna

Do 27 maja 2017r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych – dzień otwarty szkoły

Wychowawcy, nauczyciele

Do 6 czerwca 2017r.

 

26 czerwca 2017r.

Poinformowanie uczniów o propozycjach ocen końcowo rocznych

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

Wychowawcy, nauczyciele

20 czerwca 2017r.

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)  

mgr B. Rojek

23 czerwca 2017r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wychowawcy i uczniowie klas I-szych

22 sierpnia 2017r.

 

23 – 25 sierpnia 2017r.

Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

dyrektor

 

Hits: 1057

Read more ...

 

Budynek szkoły powstał pod koniec wieku XIX (1896). Został wybudowany dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Żabna Franciszka Mazurkiewicza. Początkowo był to budynek pełniący rolę Ratusza w którym oprócz władz miasta mieścił się m. in. posterunek policji. W latach 1920-1966 swoją siedzibę miała w Ratuszu Szkoła Powszechna. W salach Szkoły Powszechnej od roku szkolnego 1947/48 funkcjonowała Publiczna Szkoła Zawodowa kształcąca ślusarzy. Zmieniała ona nazwy, stawała się filią szkół zawodowych ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej, ale jej działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 1.IX.1968r. w budynku rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Tego samego dnia rozpoczęła swoją działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży. Pierwszym dyrektorem szkoły został Zdzisław Widliński. 1.IX.1974r. przy Liceum Ekonomicznym utworzony został Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a także Technikum Zawodowe dla pracujących.

1.IX.1990r. w ZSZ otwarto Liceum Ogólnokształcące a trzy lata później Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne. W latach 1990-1994 budynek został przebudowany. Powstało nowe skrzydło mieszczące dodatkowe sale lekcyjne.

Read more ...

 

Od 2002 roku szkoła nosi imię ks. Stanisława Pasierba

Read more ...

Read more ...

 

Od 1.IX.2004r. Szkoła posiada nowoczesna halę sportową z pełnym zapleczem.

Read more ...

 

Hits: 705