Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 631
Read More

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

Hits: 782
Read More

Misja i wizja szkoły

Hits: 202

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Termin

Działanie

03.09.1018

Inauguracja roku szkolnego

17.09.2018-28.09.2018

15.10.2018-26.10.2018

05.11.2018-16.11.2018

Kurs klasy III ZSZ

Kurs klasy II SB

Kurs klasy I SB

do 30.09.2018

Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne

13.09.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej

20.09.2018

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

12.10.2018

Akademia KEN

jesień 2018

Próbna matura z Operonem

08.11.2018

Zebrania z rodzicami

09.11.2018

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

16.12.2018

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy maturalne

23.12.2018-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

do 11.01.2019

Poinformowanie uczniów o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

28.01.2019

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

31.01.2019

Zebrania z rodzicami

 

10.01.2019

09.01.2019-12.02.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

etap pisemny

etap praktyczny

14.01.2019-27.01.2019

Ferie zimowe

06.12.2018-07.12.2018

Wyjazd do Warszawy na uroczystości rocznicy śmierci Patrona Szkoły

18.03.2019-20.03.2019

Rekolekcje szkolne

18.03.2019-12.04.2019

Praktyki zawodowe na Malcie

18.03.2019-29.03.2019

01.04.2019-12.04.2019

13.05.2019-24.05.2019

Kurs klasy III ZSZ

Kurs klasy II SB

Kurs klasy I SB

18.04.2019-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019

Klasyfikacja klas maturalnych

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej klas maturalnych

25.04.2019

Zebrania z rodzicami

26.04.2019

Akademia – 3 Maja, zakończenie roku i pożegnanie klas maturalnych

14.05.2019

Dzień otwarty

 

06.05.2019-16.05.2019

20.05.2019-22.05.2019

Egzamin maturalny

egzaminy pisemne

egzaminy ustne

16.05.2-19-17.06.2019

Przyjmowanie podań do klas pierwszych

do 21.05.2019

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych – dzień otwarty szkoły

3.05.2019-14.05.2019

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

do 10.06.2019

Poinformowanie uczniów i rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

17.06.2019

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

18.06.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Etap pisemny

21.06.2019

Zakończenie Roku Szkolnego

20.08.2019-21.08.2019

Poprawkowy egzamin maturalny

 

Hits: 1431

Read more ...

 

Budynek szkoły powstał pod koniec wieku XIX (1896). Został wybudowany dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Żabna Franciszka Mazurkiewicza. Początkowo był to budynek pełniący rolę Ratusza w którym oprócz władz miasta mieścił się m. in. posterunek policji. W latach 1920-1966 swoją siedzibę miała w Ratuszu Szkoła Powszechna. W salach Szkoły Powszechnej od roku szkolnego 1947/48 funkcjonowała Publiczna Szkoła Zawodowa kształcąca ślusarzy. Zmieniała ona nazwy, stawała się filią szkół zawodowych ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej, ale jej działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 1.IX.1968r. w budynku rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Tego samego dnia rozpoczęła swoją działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży. Pierwszym dyrektorem szkoły został Zdzisław Widliński. 1.IX.1974r. przy Liceum Ekonomicznym utworzony został Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a także Technikum Zawodowe dla pracujących.

1.IX.1990r. w ZSZ otwarto Liceum Ogólnokształcące a trzy lata później Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne. W latach 1990-1994 budynek został przebudowany. Powstało nowe skrzydło mieszczące dodatkowe sale lekcyjne.

Read more ...

 

Od 2002 roku szkoła nosi imię ks. Stanisława Pasierba

Read more ...

Read more ...

 

Od 1.IX.2004r. Szkoła posiada nowoczesna halę sportową z pełnym zapleczem.

Read more ...

 

Hits: 940