Rekrutacja 2019/2020

b_300_300_16777215_00_images_rekrutacja-resize.jpg

1. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty - terminy dla absolwentów szkół podstawowych.

    Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty - terminy dla absolwentów gimnazjów. 

 2. Elektroniczny system naboru do klas pierwszych w powiecie tarnowskim

     https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 3. REGULAMIN REKRUTACJI- dla absolwentów szkół podstawowych

    REGULAMIN REKRUTACJI - dla absolwentów gimnazjów

 4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY(dla kandydatów przyjętych do szkoły potwierdzających wolę podjęcia nauki w ZSP w Żabnie)


 

Drogi kandydacie!

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Posiada dobrze wyposażone pracownie: sprzedaży, gastronomiczną, informatyczną i ekonomiczno-informatyczną
a także bibliotekę, halę sportową i boisko.

Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących (Technikum, Szkoła Branżowa), kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych (Technikum), a ponadto realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifikacji i bezpłatnych uprawnień. Są to kursy: prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, spawania MIG, MAG, TIK, tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających numerycznie CNC, diagnosty samochodowego, kelnerski, barmański, kasy fiskalnej i inne. Szkoła podpisała porozumienie
o współpracy z Zakładami Mechanicznymi oraz Fabryką Silników Elektrycznych ATB Tamel S.A.
w Tarnowie, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną praktykę zawodową oraz ewentualne miejsce zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy też płatne praktyki wakacyjne u lokalnych przedsiębiorców, zajęcia dydaktyczne w laboratoriach PWSZ w Tarnowie, wizyty zawodoznawcze, zajęcia rozwijające
i wyrównawcze z matematyki, naukę programowania.

Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ nasi uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z Unity Line w Szczecinie i daje uczniom możliwość odbycia stażu na promach pływających do Szwecji.

Posiada również pracownię multimedialną umożliwiającą udział w  innowacyjnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez wykładowców wyższych uczelni.

Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, a w razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.

Proponujemy Ci, w zależności od tego co lubisz i czym chciałbyś się zajmować w przyszłości, kształcenie w następujących kierunkach:

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) - rozszerzenia: biologia,j.angielski

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) - rozszerzenia: j.polski, wos

Technikum (5-letnie) o specjalności technik informatyk

Technikum (5-letnie)  o specjalności  technik ekonomista

Technikum (5-letnie) o specjalności technik handlowiec

Technikum (5-letnie) o specjalności technik żywienia  usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia) – klasa wielozawodowa

 

Dla absolwentów gimnazjum:

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) - rozszerzenia: biologia,j.angielski;

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) - rozszerzenia: j.polski, wos;

Technikum (4-letnie) o specjalności technik informatyk

Technikum (4-letnie)  o specjalności  technik ekonomista

Technikum (4-letnie) o specjalności technik handlowiec

Technikum (4-letnie) o specjalności technik żywienia  usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia) – klasa wielozawodowa


6. WARUNKI PRZYJĘCIA:

Do każdej klasy przyjmuje się 30 uczniów według ilości punktów (poczynając od uczniów z najwyższa ilością)  uzyskanych z testu na zakończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej  oraz  za oceny ze świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (zgodnie z regulaminem)

Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub
na świadectwie ukończenia gimnazjalnym do klas:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

z rozszerzeniami:  j.angielski, biologia 

z rozszerzeniami:   j.polski, wos

j.polski

j.polski

j.angielski

j.angielski

matematyka

matematyka

biologia

wos

 

 

T E C H N I K U M

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik ekonomista

technik handlowiec

technik informatyk

j.polski

j.polski

j.polski

matematyka

matematyka

matematyka

j.angielski

j.angielski

j.angielski

biologia

geografia

informatyka

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

wielozawodowa

j.polski

matematyka

j.angielski

informatyka

 

 8. Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z podaniem następujące dokumenty, w przypadku: 

 -   wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata ,

 - niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub    niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata.

Hits: 874