Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.

od 11 do 18 lipca 2018 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się:

§ sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty 1) /;

 

§ próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty/;

 

§ sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.

 

od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.

11 lipca 2018 r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

od 11 do 27 lipca 2018 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 22 do 25 maja 2018 r.

od 12 do 16 lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

18 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

nie dotyczy

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2018 r. godz. 12.00

30 lipca 2018 r. godz. 12.00

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 3 lipca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

9.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

§ oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)

§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

do 9 lipca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2018 r. godz.12.00

22 sierpnia 2018 r. godz.12.00

11.

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

11 lipca 2018 r.

23 sierpnia 2018 r.

Hits: 934