Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Termin

Działanie

Odpowiedzialni

2.09.2019 r.

Inauguracja roku szkolnego

mgr R. Grajdura – poczet sztandarowy

14 – 25.10.2019

30.09 – 11.10.2019

16 – 27.09.2019

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

wiosna 2020 (4 tygodnie)

 

 

III TGH – praktyki zawodowe na Malcie

kwiecień-maj 2020 r.

Kierownik Szkolenia Zawodowego,

koordynator projektu

 

do 30 września 2019

Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne

wychowawcy klas maturalnych

13  września

Zebranie Rady Pedagogicznej

dyrektor szkoły

19.IX 2019

Spotkanie wychowawców z rodzicami

uczniów klas I-szych i maturalnych

 

 wychowawcy

17.X 2019 r.

Akademia KEN, jubileusz szkoły

 

8.XI.2019 (piątek)

Akademia z okazji Dnia Niepodległości,

mgr J. Sak, mgr A. Śmiałkowska

7.XI.2019 r.

Zebrania z rodzicami -

wychowawcy

13.XII.2019 (piątek)

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

wychowawcy, nauczyciele

23.XII.2019 – 31.XII. 2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

 do 11. I. 2019r.

 

15. I. 2020

16. I. 2020

Poinformowanie  uczniów  o ocenach  klasyfikacyjnych śródrocznych

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Zebrania z rodzicami

wychowawcy

10.01.2020

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny

mgr B. Rojek

 

9.01.2020    (T-15)

11.-13.01.2020 (A.22)

11.-14.01.2020 (E-14)

 

06.02.-09.02.2020 (E-13)

Egzamin z kwalifikacji  - etap praktyczny

T-15 – org. żywienia i usług gastronomicznych

A-22 – prowadzenie działalności handlowej

E-14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E-13 - projektowanie  lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

mgr B. Rojek

13-14. XII. 2019

Wyjazd do Warszawy na uroczystości rocznicy śmierci Patrona Szkoły

mgr A.Wajda-Tylek., mgr K.Streb,

 27 stycznia-9 lutego 2019

Ferie zimowe

Małopolska

Zgodnie z harmonogramem

Matury próbne

nauczyciele przedmiotów maturalnych

Sesja wiosenna

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

 

Rekolekcje szkolne wielkopostne

mgr S. Kurzydym , ks. K. Świerczek

9  - 14 kwietnia  2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

22 kwietnia 2020

Klasyfikacja klas maturalnych

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

 

wychowawcy, nauczyciele

23 kwietnia 2020

Zebrania z rodzicami

wychowawcy

24 kwietnia 2020

 

 

Akademia – 3 Maja, zakończenie roku i

pożegnanie klas maturalnych

 

wychowawcy klas IV-tych

klasy IT i BSIS

14 maja 2020

Dzień otwarty

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie

 

4 - 22 maja 2020

7 - 22 maja2020

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna

- część ustna

 

 dyrektor, OKE, CKE

1 - 19 czerwca 2020

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

dyrektor CKE

od 16 maja do 17 czerwca

Przyjmowanie podań do klas I

komisja rekrutacyjna

do 17 maja 2020 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych – dzień otwarty szkoły

wychowawcy, nauczyciele

 

do 10.06.2020 r.

 

17 czerwca 2020 r.

Poinformować   uczniów  i rodziców o propozycjach ocen  końcoworocznych

Zebranie klasyfikacyjne RP

wychowawcy, nauczyciele

 

 

23 czerwiec 2020

Egzamin z kwalifikacji

– etap pisemny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

mgr B. Rojek

 

 

27.06.2020 - 09.07.2020

29.06.2020 - 05.07.2020

27.06.2020 - 09.07.2020

Egzamin z kwalifikacji

– etap praktyczny:

·         3 TH – kwalifikacja AU.20

·         3 TI – kwalifikacja EE.08

·         3 TG – kwalifikacja TG.07

 

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wych.

wychowawcy klas I-szych

 

25 sierpnia 2020

Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

dyrektor

 

 

 

Hits: 3267