Godność człowieka

b_300_300_16777215_00_images_78507775_730746044091000_985552100870062080_n_1.jpgW dniu 6 listopada br. roku 57 uczniów naszej szkoły ( klasa 1TE, 1TGI i 2TGHI) uczestniczyło realizacji programu profilaktycznego pt. „Godność Człowieka”, który dotyczył profilaktyki uzależnień. To ciekawe i wartościowe spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Podczas dwugodzinnych zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami związanymi z tematyką warsztatów, wysłuchała pogadanki na temat relacji z innymi ludźmi i sposobów ich budowania oraz na temat zagrożeń, jakie czyhają na młodych ludzi we współczesnym świecie.

Zajęcia prowadził pan Stanisław Koćwin, emerytowany funkcjonariusz Policji, bardzo ceniony i doświadczony profilaktyk, członek GKRPA w Wierzchosławicach, członek zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym oraz zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od wielu lat zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań młodzieży.

Przedstawiony program, realizowany  w formie warsztatów został opracowany w oparciu o doświadczenia prowadzącego, nabyte podczas wieloletniej pracy
z młodzieżą dysfunkcyjną w pionie kryminalnym tarnowskiej policji i obejmował: alkoholizm, narkomanię, przemoc, prawo karne, aspekty przestępczości oraz ocenę wiarygodności informacji na temat środków psychoaktywnych.

Zebrana młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach. Uczniowie brali czynny udział w spotkaniu, odpowiadając na pytania prowadzącego, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Warsztaty  prowadzone w ten sposób zachęcają  młodzież do refleksji , przeciwdziałają bezkrytycznemu poddawaniu się trendom współczesnego świata i kształtują postawę szacunku wobec innych.

Na zakończenie spotkania młodzież wyraziła swe uznanie i podziękowanie obdarzając prowadzącego gromkimi brawami.
Tekst: Justyna Kaczówka