Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Termin

Działanie

03.09.1018

Inauguracja roku szkolnego

17.09.2018-28.09.2018

15.10.2018-26.10.2018

05.11.2018-16.11.2018

Kurs klasy III ZSZ

Kurs klasy II SB

Kurs klasy I SB

do 30.09.2018

Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne

13.09.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej

20.09.2018

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

12.10.2018

Akademia KEN

jesień 2018

Próbna matura z Operonem

08.11.2018

Zebrania z rodzicami

09.11.2018

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

16.12.2018

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy maturalne

23.12.2018-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

do 11.01.2019

Poinformowanie uczniów o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

28.01.2019

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

31.01.2019

Zebrania z rodzicami

 

10.01.2019

09.01.2019-12.02.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

etap pisemny

etap praktyczny

14.01.2019-27.01.2019

Ferie zimowe

06.12.2018-07.12.2018

Wyjazd do Warszawy na uroczystości rocznicy śmierci Patrona Szkoły

18.03.2019-20.03.2019

Rekolekcje szkolne

18.03.2019-12.04.2019

Praktyki zawodowe na Malcie

18.03.2019-29.03.2019

01.04.2019-12.04.2019

13.05.2019-24.05.2019

Kurs klasy III ZSZ

Kurs klasy II SB

Kurs klasy I SB

18.04.2019-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019

Klasyfikacja klas maturalnych

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej klas maturalnych

25.04.2019

Zebrania z rodzicami

26.04.2019

Akademia – 3 Maja, zakończenie roku i pożegnanie klas maturalnych

14.05.2019

Dzień otwarty

 

06.05.2019-16.05.2019

20.05.2019-22.05.2019

Egzamin maturalny

egzaminy pisemne

egzaminy ustne

16.05.2-19-17.06.2019

Przyjmowanie podań do klas pierwszych

do 21.05.2019

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych – dzień otwarty szkoły

3.05.2019-14.05.2019

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

do 10.06.2019

Poinformowanie uczniów i rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

17.06.2019

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

18.06.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Etap pisemny

21.06.2019

Zakończenie Roku Szkolnego

20.08.2019-21.08.2019

Poprawkowy egzamin maturalny

 

Hits: 1432